Reklama na e-Konkursy.info

Zablokowany 11 urodziny www.e-Konkursy.info :)

pionas

Cytuj wiadomość#5968078 piątek, 16 styczeń 2015, 06:36:33
11 Urodziny e-Konkursy.info (dalej "Regulamin")

A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "11 Urodziny e-Konkursy.info" (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
a. administratorów oraz moderatorów serwisu e-Konkursy.info,
b. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 16.01.2015 r. do dnia 31.01.2015 r. godz. 23:59:59 na stronie internetowej e-konkursy.info (dalej "Czas trwania konkursu").

C. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą administratorzy i moderatorzy serwisu e-Konkursy.info. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
1x bon o wartości 200zł*
10x bon o wartości 50zł*

* do wyboru Rossmann, H&M, Zara, Empik, Smyk, Reserved
(dalej "Nagrody").

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o pieniężną wypłatę wartości Nagród.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Przebieg konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie życzeń urodzinowych w komentarzu pod informacją o konkursie w terminie od 16.01.2015 do 31.01.2015 godz. 23:59 na stronie e-konkursy.info. Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w konkursie.
2. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E 1 Regulaminu oraz przesłanie Formularza oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.
3. W Czasie Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 11 laureatów.
Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 5 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.

4. Każdy z laureatów wyłonionych w trybie określonym w pkt 3 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma nagrody, o których mowa w pkt D 1 Regulaminu.

F. Odbiór Nagród
1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani e-mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres e-mailowy, podany podczas rejestracji w serwisie e-Konkursy.info w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie).
2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość e-mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu informacji e-mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
4. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez laureata wiadomości e-mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.
5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.
4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać e-mailem do Organizatora, korzystając z działu "Kontakt" wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
7. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
9. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
0 0

pionas

Cytuj wiadomość#5977058 sobota, 7 luty 2015, 15:26:43
Znamy zwycięzców naszego konkursu z okazji 11 urodzin emotka

1 miejsce: memos

Pozostali zwycięzcy (kolejność alfabetyczna):

Lista rezerwowa (kolejność alfabetyczna):
0 0