Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "A to moja bajka wła­śnie"

Opis konkursu

Celem Kon­kursu jest pro­mocja czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku pod­sta­wowym i gim­na­zjal­nym (do lat 16).
Konkurs polega na na­pi­saniu au­tor­skiej bajki lub baśni.
Bajka lub baśń nie może prze­kro­czyć 6 ty­się­cy zna­ków.

Nagrody

a) ta­ble­ty,
b) książ­ki.

Nadesłane przez: bmacieja Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz