Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Buduj z SOLBETEM - to się opłaca"


Konkurs Buduj z SOLBETEM - to się opłaca

Opis konkursu

Sprzedaż promocyjna Produktów rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2016 roku i trwa do dnia 15 września 2016 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
a. Dokonanie przez Uczestnika w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu Produktu lub Produktów o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto (liczy się wartość Produktu lub Produktów na jednym dokumencie zakupu). Dokument zakupu (wyłącznie faktura) Produktu lub Produktów, zwany dalej „Fakturą”, musi być wystawiony na rzecz Uczestnika w okresie Sprzedaży Promocyjnej.
b. Zachowanie przez Uczestnika oryginalnej Faktury, w całym okresie trwania Loterii.
c. Czytelne wypełnienie formularza loteryjnego, dostępnego w miesięczniku „Murator” oraz na stronie internetowej Organizatora www.solbet.pl, zwanej dalej „Stroną”. Formularz loteryjny musi zawierać wypełnione wszystkie pola obligatoryjne, tj.imię i nazwisko Uczestnika loterii, numer telefonu kontaktowego (wyłącznie numer w sieci krajowej telefonii komórkowej), numer faktury, wartość brutto Produktów. Data wypełnienia/nadania Formularza nie może być wcześniejsza niż data wystawienia Faktury.
d. Przesłanie wypełnionego Formularza wraz z czytelną kopią Faktury na adres G3, ul. Gilarska 86D, 03-589 Warszawa, w terminie Sprzedaży Promocyjnej tj. od 15 stycznia 2016 roku do 15 września 2016 roku (liczy się data nadania Formularza z zastrzeżeniem, że w losowaniu będą uwzględnione wyłącznie Formularze dostarczone na wskazany adres, w terminach określonych Regulaminem).

Nagrody

3x 100 000 zł

Nadesłane przez: migi Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz