Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920"

Opis konkursu

Uczestnicy zgłaszają utwory konkursowe w postaci papierowego wydruku w liczbie 3 kopii.
Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia Słuchowiska w dwóch kopertach:

  • w pierwszej kopercie Uczestnicy umieszczają opatrzone godłem autora/ów 3 kopii zgłaszanego Słuchowiska; koperta nie może zawierać żadnych danych osobowych lub danych adresowych nadawcy
  • w drugiej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, Uczestnicy umieszczają swoje imiona i nazwiska, adresy korespondencyjne, telefony kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie następującej treści:
    "Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na Słuchowisko pod nazwą "Cud nad Wisłą. Bitwa Warszawska 1920". Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu w zakresie wynikającym z informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w §8 Regulaminu Konkursu, z którą się zapoznałam/łem".
Teksty scenariuszy Słuchowisk zgłaszanych na Konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu tj. 11 listopada 2019 roku do dnia 15 marca 2020 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Program 1 Polskiego Radia, 00-970 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
z dopiskiem "BITWA WARSZAWSKA"

Nagrody

Laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

  • I nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł, w tym 1.000 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy
  • II nagroda pieniężna w wysokości 7.000 zł, w tym 700 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy
  • III nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł, w tym 400 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy

Nadesłane przez: ludzka_istota Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

bruce

13.11.19 14:52:07

"Zgłaszane do Konkursu Słuchowisko powinno w wersji realizacyjnej trwać maksymalnie 45 minut (co oznacza, że scenariusze powinny mieć nie więcej niż ok. 27 - 30 stron standardowego wydruku po 30 wersów na stronie)."

0 0
Dodaj komentarz