Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na pamiętnik

Konkurs na pamiętnik

Opis konkursu

Do udziału w konkursie należy zgłosić pamiętnik prowadzony przez minimum 10 dni, a maksymalnie do 20 dni.
Pamiętnik powinien być prowadzony odręcznie (zarówno tekst, jak i elementy estetyczne – o ile takie będą).
Dozwolonym zabiegiem jest: wklejanie zdjęć, obrazków, pamiątek, wyklejanie, rysowanie, tworzenie kolaży itp.
Prace można wysyłać mailowo w formacie pdf (skan), pocztą na adres: Józef K, ul. Piwna 1/2, 22-100 Gdańsk lub dostarczyć osobiście.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 marca 2019. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
Rozstrzygnięcie nastąpi do 17 marca 2019 roku.
Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na na www.facebook.com/JozefK/
Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.
Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „PAMIĘTNIK”

Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł

Nadesłane przez: Józef K Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz