Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Rozdajemy węgiel"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 31.03.2013

Organizatorem konkursu jest serwis rozdajemywegiel.pl.
Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs organizowany jest w okresie od 1 września 2012 roku do 14 kwietnia 2013 roku, tj. ostatniego dnia rozpatrywania reklamacji.
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej "Uczestnikiem".
Rejestracja SMS-ów z odpowiedziami konkursowymi w systemie Organizatora odbywa się w terminie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku. Wiadomości SMS nadesłane w innym terminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator nie pobiera opłat za nadsyłane SMS-y.
W Konkursie nie będą uwzględniane wiadomości SMS co do których istnieje podejrzenie, że zostały wysłane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego innego niż telefon komórkowy GSM.
Na potrzeby Konkursu została uruchomiona strona www.rozdajemywegiel.pl, na której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Na stronie tej Organizator opublikuje wyniki Konkursu. Zgłaszając swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miasta zamieszkania.

Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
1.1. Dołączenie do grupy fanów strony firmowej www.facebook.com/taniopal w portalu społecznościowym Facebook lub zakup w okresie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku jednorazowo minimum jednego Produktu określonego w § 2 pkt. 1. niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
1.2. Po spełnieniu wymagań określonych w § 4 pkt. 1.1. wysłanie wiadomości SMS pod numer 884 03 02 01 (za wiadomość SMS nie pobierane są dodatkowe opłaty) w terminie określonym w § 1 pkt. 6. niniejszego Regulaminu. W treści wysłanej wiadomości należy wpisać "KONKURS.x", gdzie x jest liczbą będącą odpowiedzią na pytanie umieszczone na oficjalnej stronie w portalu społecznościowym facebook. W danym tygodniu Konkursu, z jednego numeru telefonu komórkowego GSM, liczona jest jedynie pierwsza odpowiedź. Dodatkowe SMSy nie biorą udziału w Konkursie.
Uczestnik po wysłaniu SMS-a pod numer 884 03 02 01 otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Uczestnik, który nie jest fanem strony firmowej w portalu społecznościowym facebook, zobowiązany jest do zachowania czytelnych, oryginalnych paragonów fiskalnych lub faktur potwierdzających dokonanie zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu Produktów według procedury przedstawionej w rozmowie opisanej w § 6 pkt. 1. niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w § 1 pkt. 4. i 9. oraz § 4 pkt. 3., a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku, kiedy Laureat zostanie wykluczony, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej, a po wyczerpaniu możliwości wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na rzecz Sponsora.


Nagrody:
Nagrodą w Konkursie, w każdym tygodniu jego trwania, jest 1 tona (jedna tona) pakowanego węgla wraz z dostawą i rozładunkiem w dowolnym miejscu Polski, o wartości od 519,00 złotych (słownie: pięćset dziewiętnaście złotych 00/100) do 799,00 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), zwana dalej "Nagrodą".
W konkursie przewidzianych jest 31 ton węgla pakowanego wraz z dostawą i rozładunkiem w dowolnym miejscu Polski
Łączna wartość brutto Nagród: od 16 089,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) do 24 769,00 złotych (dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ lub TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez ziolko. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: ziolko Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz