Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Święta jak malowane"Opis konkursu

Konkurs trwa do: 9.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis coccodrillo.pl.
Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
Każda osoba, z zastrzeżeniem punktu 1, która potwierdzi link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail otrzyma kupon rabatowy w wysokości 25%, który jest to jednocześnie kuponem konkursowym.
Udział w konkursie polega na ozdobieniu drzewka świątecznego, które pojawi się na wydruku. Technika wykonania pracy jest dowolna.
Każdy Uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę.
Konkurs skierowany jest do dzieci.
Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przesłanej pracy w galerii na stronie internetowej Organizatora.
Zgłoszenie wypełnione niekompletnie jest nieważne.
Zgłoszenie, w którym Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest nieważne.
Uczestnik konkursu wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie, zamieszczanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora materiałów konkursowych w okresie trwania i po zakończeniu konkursu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz ich publikację
w materiałach promocyjnych organizatora.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres korespondencyjny konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania prac bez podania przyczyny.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
w trzyosobowym składzie.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzja większością głosów, a jej decyzje mają charakter uznaniowy. Jako kryterium wyboru komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość i oryginalność.
Nagrodą w konkursie jest 100 bonów rabatowych o wartości 100 zł każdy do realizacji w sieci salonów stacjonarnych Coccodrillo. Wartość bonu nie podlega wymianie na gotówkę. Termin realizacji bonu do
30 czerwca 2013 r.

Nagrody:
bony rabatowe

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez barbara1910. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: barbara1910 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz