Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Wielkanocny" do 12.00


Konkurs Wielkanocny do 12.00

Opis konkursu

Koja­rzy­cie wiel­ka­noc­nego zająca ? Zgod­nie z tra­dy­cją, cho­dzi on z koszy­kiem i obda­ro­wuje sło­dy­czami lub drob­nymi upo­min­kami w pierw­szy dzień Świąt Wielkanocnych. Rano, tuż po prze­bu­dze­niu, domow­nicy mogą odna­leźć w swo­ich koszycz­kach ukryte pre­zenty. My obda­ru­jemy Was, jeśli tylko nade­śle­cie nam naj­pięk­niej­sze życze­nia wielkanocne.

Nagrody

Do wygra­nia 3 atrak­cyjne pakiety nagród zawie­ra­jące zapro­sze­nia na krę­gle, bilard i bilety do kina.

Nadesłane przez: apoccalipsa Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz