Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Z klasy do kasy"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 20.04.2012

Organizatorem konkursu jest serwis gazeta.pl.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów, techników, liceów profilowanych i zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych, z wyłączeniem liceów dla dorosłych), zarówno publicznych jak i niepublicznych, mających siedzibę na terenie województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Zadaniem Komitetów Inwestycyjnych będzie inwestowanie wirtualnych środków pienięŜnych, polegające na skonstruowaniu optymalnego "portfela inwestycyjnego" poprzez maksymalne pomnoŜenie wirtualnej kwoty 100 000 (stu tysięcy) złotych, która zostanie przyznana Komitetom Inwestycyjnym na początku Konkursu. Zasady, zgodnie z którymi funkcjonują uŜywane przez uczestników Konkursu narzędzia finansowe stanowią jedynie przybliŜenie zasad panujących na realnym rynku finansowym i kapitałowym, natomiast nie stanowią jego wiernego odwzorowania. Konkurs składa się z dwóch tur:
a) I tury wojewódzkiej - rozgrywanej oddzielnie w kaŜdym z 16 województw,
b) II tury zwanej dalej "Finałem Ogólnopolskim" - wspólnej dla wszystkich wymienionych w pkt. II.1 województw.

Nagrody:
Nagrodą tygodniową dla najlepiej notowanego Komitetu Inwestycyjnego w danym tygodniu Konkursu w rozumieniu pkt. IV.8, w danym województwie, będzie 200 zł (dwieście złotych) brutto do podziału pomiędzy członków Komitetu Inwestycyjnego. Nagrody tygodniowe będą wysyłane w formie przelewu na konto wskazane Organizatorowi - Agora S.A., zgodnie z pkt. VIII.3 regulaminu.
2. W kaŜdym województwie, w ramach 6 tygodni inwestycyjnych przyznawana jest tylko jedna nagroda tygodniowa. W przypadku, gdy w danym rankingu, więcej niŜ jeden Komitet Inwestycyjny będzie tak samo notowany, nagroda tygodniowa moŜe nie zostać przyznana.
3. Nagrodami za zwycięstwo w Półfinale wojewódzkim będą:
a) za zajęcie I miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto;
(ii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 900 zł (dziewięćset złotych) brutto;
b) za zajęcie II miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 1000 zł (tysiąc złotych) brutto;
(ii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 700 zł (siedemset złotych) brutto;
c) za zajęcie III miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łączne 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto;
(ii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto.
d) za zajęcie miejsc IV-XX:
nagrody rzeczowe dla członków Komitetu Inwestycyjnego i ich Opiekunów.
4. Nagrodami za zwycięstwo w Finale Ogólnopolskim będą:
a) za zajęcie I miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
(ii) dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
(iii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego 3 000 zł (trzy tysiące złotych) brutto;
b) za zajęcie II miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
(ii) dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego - nagroda pienięŜna w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) brutto;
(iii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego- 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto;
c) za zajęcie III miejsca:
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 3000 zł (trzy tysiące złotych) brutto;
(ii) dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto;
(iii) dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego- 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto;
d) dla wszystkich członków Komitetów Inwestycyjnych startujących w Finale Ogólnopolskim, które zajęły miejsca IV-XVI oraz Opiekunów tych Komitetów Inwestycyjnych: nagrody rzeczowe zarówno dla członków Komitetu Inwestycyjnego jak i dla Opiekunów tych Komitetów Inwestycyjnych.
5. Dodatkową nagrodę o łącznej wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto- przewidziano dla najaktywniejszej szkoły spośród wszystkich szkół w 16 województwach, których Komitety Inwestycyjne biorą udział w Konkursie. Najaktywniejsza szkoła zostanie wyłoniona przed Półfinałami Wojewódzkimi. Zostanie nią szkoła, która uzyska najwyŜszy współczynnik obliczony wg wzoru: łączna liczba Komitetów Inwestycyjnych z danej szkoły, które brały aktywny udział w Konkursie, pomnoŜona przez średni wynik finansowy tych Komitetów Inwestycyjnych obliczony po 6 tygodniach inwestycyjnych Konkursu. W sytuacji gdy więcej niŜ jedna szkoła uzyska maksymalny współczynnik, o którym mowa w tym punkcie, nagroda zostanie rozdzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie takie szkoły.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez cb656. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz