Opodatkowanie nagród w konkursach

Wśród przedsiębiorców organizujących konkursy oraz akcje promocyjne panuje przeświadczenie, że „wszystkie nagrody których wartość nie przekracza 760 zł są zwolnione z podatku”. Z czego wynika takie przekonanie i dlaczego jest ono błędne!

Nieszczęsna kwota 760 złPrzekonanie o zwolnieniu z podatku dochodowego (PIT) nagród których wartość nie przekracza 760 zł jest wynikiem nieaktualnej już interpretacji podatkowej stosowanej przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, jeszcze kilka lat temu. Podstawą interpretacji był (i jest nadal) art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (…) – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. W związku z powyższym, w ocenie wielu organizatorów, konkurs lub inna akcja która jest przeprowadzana za pośrednictwem mediów masowych, zwłaszcza sieci Internet, korzysta z w/w zwolnienia. Niestety, ale są w błędzie!

Nowa interpretacja = brak zwolnienia.Choć brzmienie przepisu nie uległo zmianie, to od kilku lat stosowana jest jego nowa interpretacja. Zdaniem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych organizator korzysta z zwolnienie opisanego w art. 21 ustawy jeżeli spełni łącznie dwa warunki. Po pierwsze, konkurs przez niego organizowany jest emitowany przez środki masowe. Po drugie, organizatorem konkursu jest podmiot który jest środkiem masowego przekazu (np. stacja radiowa, gazeta, stacja telewizyjna). Niespełnienie obu warunków skutkuje tym, że organizator nie może korzystać ze zwolnienia i nagroda w konkursie, nawet taka której wartości nie przekracza 760 zł – podlega opodatkowaniu (nie dotyczy to najdrobniejszych nagród o wartości poniżej 5 zł, od których zaokrąglona kwota podatku wyniesie 0 zł). Jeśli zatem nagrodą w konkursie jest np. bilet na koncert o wartości 250 zł, to o ile organizatorem konkursu jest np. stacja radiowa, nagroda ta będzie zwolniona z opodatkowania. Jeśli taki sam konkurs z taką samą nagrodą zorganizuje agencja marketingowa, nagroda będzie podlegała opodatkowaniu. Taki sposób interpretacji przepisów ustawy o PIT potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt: II FSK 3140/13).

O co tyle hałasu? Brak podatku = wysokie kary!W konkursach to organizator jako podmiot wydający nagrodę jest płatnikiem podatku. W związku z tym, przed wydaniem nagrody zwycięzcy, organizator musi pobrać od niego podatek lub potrącić kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej, pod warunkiem, że taka możliwość została przewidziana w regulaminie konkursu. Pobrany podatek lub potrąconą kwotę nagrody dodatkowej, organizator musi wpłacić do swojego urzędu skarbowego. Stawka podatku wynosi 10% wartości nagrody zaokrąglone do pełnej złotówki. Po zakończeniu roku organizator powinien rozliczyć się z wszystkich pobranych i wpłaconych kwot podatku zbiorczą deklaracją podatkową PIT-8AR. Warto podkreślić, że zaniechanie ww. obowiązków stanowi przestępstwo karnoskarbowe zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych. Jeśli organizator bezpodstawnie zastosuje zwolnienie z podatku nagród o wartości do 760 zł, popełnia przestępstwo karnoskarbowe.

Jak rozwiązać problem kłopotliwego podatku?Jeżeli nie spełniasz warunków opisanych powyżej, a odpowiadasz za realizację konkursów lub akcji promocyjnych musisz pamiętać, że organizator musi rozliczyć się z należnego podatku. Rozwiązaniem najmniej inwazyjnym jest przyznanie zwycięzcy konkursu dodatkowej nagrody pieniężnej, która nie jest mu wypłacana, a która jest przeznaczana na pokrycie podatku. Warto w tym celu uwzględnić w budżecie konkursu koszty takiej nagrody dodatkowej tj. ok. 11,11% wartości nagrody głównej.
Opodatkowanie nagród w konkursach
Dodaj komentarz