Zakończony

Konkurs "Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ"

Opis konkursu

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”Zaproszenie do udziału w konkursie „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 18-28 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.
Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenionych z perspektywy młodego pokolenia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w wersji cyfrowej -  podpisanej podpisem elektronicznym przesłać na adres e-mail sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Formularze przesłane  po terminie nie będą rozpatrywane.

Młodzieżowy Delegat wybierany jest w trzech etapach:
  • Etap pierwszy – zgłoszenie przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie oraz dostarczenie go w określony wyżej sposób do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Formularz składa się z części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz projekt przemówienia. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim - rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  • Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową, która wybierze trzech kandydatów do udziału w etapie trzecim.
  • Etap trzeci - wybór delegata lub delegatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Nagrody

wybór delegata

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Brak komentarzy.