Reklama na e-Konkursy.info

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.e-konkursy.info Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.E-KONKURSY.INFO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki korzystania z forum dyskusyjnego
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy działający pod adresem www.e-konkursy.info prowadzony jest przez Adriana Pionkę, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48 791 587 220
  2. Serwis www.e-konkursy.info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.e-konkursy.info, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.e-konkursy.info, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Serwis udostępnia odnośniki do innych stron internetowych i treści, które nie są częścią Serwisu.
  6. Serwis oraz Usługodawca nie są organizatorami konkursów zamieszczonych w Serwisie.
  7. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi konkursami.
  8. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
  9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone konkursy.
  10. Usługobiorca zamieszczający konkurs jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe konkursów prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
  11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm, nazwy produktów i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.e-konkursy.info należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.e-konkursy.info użyte są w celach informacyjnych.
  12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
  3. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA KONKURSÓW - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie konkursu na stronie Serwisu.
  4. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA ORGANIZATORÓW KONKURSÓW - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dodanie organizatora konkursów na stronie Serwisu.
  5. FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące prawo lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.
  6. KATALOG KONKURSÓW - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dokonywanie przeglądu treści konkursów, zamieszczonych w bazie danych Serwisu przez Użytkowników.
  7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji Użytkownika oraz danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracji.
  8. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
  10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
  11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.e-konkursy.info
  12. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących konkursów zamieszczonych w Serwisie.
  13. USŁUGODAWCA – Adrian Pionka.
  14. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  16. WYSZUKIWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych konkursów lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   a) prowadzenie Konta,
   b) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   c) publikowanie konkursów wraz ze zdjęciami,
   d) zamieszczanie opinii,
   e) korzystanie z Wyszukiwarki,
   f) korzystanie z Katalogu Konkursów,
   g) korzystanie z Newslettera,
   h) korzystanie z Forum Dyskusyjnego,
   i) wysyłanie wiadomości.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Dane te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.
   b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
   c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na publikowaniu konkursu w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   - Publikacja konkursu odbywa się po jego zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najczęśćiej do 24 godzin od momentu jego przesłania.
   - Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji konkursu bez podania przyczyny.
   - Użytkownik zamieszczający konkurs jest zobowiązany do dokonania wszelkich starań, aby dane oraz konkursy zamieszczane przez niego były aktualne.
   - Konkurs jest przechowywany w bazie Serwisu przez 120 dni od daty jego zakończenia.
   d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu organizatora konkursu w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Usługobiorcę.
   f) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę
   g) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Katalogu Konkursów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   h) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia wpisu lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   i) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   j) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wiadomości przez Użytkowników zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   a) komputer z dostępem do Internetu,
   b) dostęp do poczty elektronicznej,
   c) przeglądarka internetowa (IE9, IE10, IE11, Firefox*, Safari*, Opera*, Chrome*, Edge*),
   d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   *Najaktualniejsza wersja.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  7. Żadne wypowiedzi nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy.
  8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji oraz do edycji lub usunięcia treści, w tym konkursów, opinii, wpisów na Forum oraz zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
   a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
   b) o charakterze rasistowskim,
   c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   f) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
   g) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do e-konkursy.info,
   h) będących SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
   i) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

  1. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
  2. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
  3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
  4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
  5. Zabrania się umieszczania linków i prowadzenia dyskusji na temat konkursów spoza bazy Serwisu jak również podawanie do nich odpowiedzi oraz podawania odpowiedzi do jakiegokolwiek konkursu.
  6. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów (nie dotyczy konkursów umieszczonych na stronie lub topów do tego powstałych).
  7. Zabrania się publikowania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, chyba że wyrażą zgodę na piśmie.
  8. Webmaster, administrator i moderatorzy Forum są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu w każdej chwili jeśli uznają to za konieczne oraz/lub do ukarania autora wypowiedzi punktem karnym przyznawanym przez Serwis.
  9. Zabrania się szukania, sprzedawania bądź kupowania paragonów na zakończone konkursy.
  10. Dostęp do określonych wątków zamieszczonych na Forum może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań, w szczególności przynależność do określonej grupy na Forum, publikacja określonej liczby postów lub zamieszczenie określonej liczby konkursów w Serwisie.
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   a) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez opcję „Usunięcie konta” dostępną w panelu administracyjnym Konta.
   b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (np. Newsletter, prowadzenie Konta), w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   c) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
   b) W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.e-konkursy.info korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz z zastrzeżeniem pkt 11 Rozdziału I) są własnością Adriana Pionki. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.e-konkursy.info, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.e-konkursy.info stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Usługobiorca przesyłający zdjęcie oświadcza, że:
   - jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udostępnienia zdjęcia.
   - osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia lub artykułu i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
   - na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
  4. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
  5. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania konkursu lub zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
  2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału
  5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.