Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Mobilers"

Opis konkursu

W pierwszym etapie trwającym od 19.11.2013r. do 29.11.2013r. Uczestnik wypełnia Formularz Rejestracyjny, w tym też podaje swój numeru telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz odpowiada na 9 pytań zamkniętych wypełniając pola lub zaznaczając odpowiedzi w Formularzu Rejestracyjnym na skalach liczbowych, a następnie udziela za pośrednictwem Aplikacji odpowiedzi na konkursowe pytanie otwarte: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś dołączyć do grona Samsung Mobilers?”, odpowiedź konkursowa powinna być jak najbardziej ciekawa i przekonywująca. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że podana przez niego w Formularzu Rejestracyjnym odpowiedź na konkursowe pytanie otwarte jest jego autorstwa, a wykorzystanie jej w Konkursie w sposób zgodny z Regulaminem nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
Po pierwszym etapie Konkursu Komisja wybierze 50 Uczestników, którzy udzielili odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe (§ 4 ust. 3) w sposób najbardziej ciekawy i przekonywujący, Uczestnicy ci zostają zakwalifikowani do udziału w drugim etapie Konkursu. Ocena odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie dokonana przez Komisję. Odpowiedzi na 9 pytań zamkniętych są formą zabawy, a udzielenie na nie odpowiedzi umożliwia jedynie przejście Uczestnika do pytania otwartego, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu tj. "Dlaczego właśnie Ty powinieneś dołączyć do grona Samsung Mobilers?".
Wybór 50 Uczestników, którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu nastąpi w dniach 2-4.12.2013 roku. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w drugim etapie Konkursu zostaną o tym fakcie poinformowaniu przez Organizatora, w dniu 4.12.2013 r. w formie informacji e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, Organizator zastrzega sobie również możliwość dodatkowego poinformowania Uczestnika o zakwalifikowaniu Uczestnika do drugiego etapu Konkursu w drodze telefonicznej, dzwoniąc na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym oraz w informacji przesłanej za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Lista Uczestników zakwalifikowanych do drugie etapu Konkursu zostanie udostępniona w Aplikacji.
W drugim etapie Konkursu, który odbędzie się w dniach 5-13.12.2013 roku, 50 Uczestników biorących udział w drugim etapie Konkursu ma za zadanie przygotować maksymalnie 1-minutową filmową relację z wybranego przez Uczestnika wydarzenia sportowego wraz z własnym komentarzem Uczestnika, przy czym pod pojęciem wydarzenia sportowego rozumie się dowolną aktywność w sposób bezpośredni lub humorystyczny wiążącą się ze sportem (dalej zwanej: Relacją). Przygotowana Relacja będzie musiał zostać umieszczona przez Uczestnika w serwisie YouTube, a łącze do niej załączone w Aplikacji, zgodnie z informacjami podanymi w Aplikacji.
Prace (Relacje) 50 Uczestników biorących udział w drugim etapie Konkursu zgłoszone do Konkursu zgodnie z ust. 6 powyżej zostaną poddane głosowaniu internautów za pośrednictwem Aplikacji, Uczestnicy będący autorami trzech Relacji, na które za pośrednictwem Aplikacji do dnia 22.12.2013 r. oddano najwięcej głosów internautów, zostają zwycięzcami drugiego etapu Konkursu. W dniu 23.12.2013 r. spośród Relacji zgłoszonych do Konkursu przez pozostałych Uczestników drugiego etapu Konkursu Organizator wybierze trzy najlepsze Relacje, a Uczestnicy będący ich autorami zostaną kolejnymi zwycięzcami drugiego etapu Konkursu. Lista zwycięzców drugie etapu Konkursu zostanie udostępniona w Aplikacji.

Nagrody

WYGRAJ smartfony SAMSUNG GALAXY NOTE3 i wyjedź na XXII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W SOCZI

Nadesłane przez: miketyson Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz