Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Motyw bożonarodzeniowy" Serock

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 8.12.2011

Organizatorem konkursu jest serwis serock.pl.
Prace należy złożyć w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Serocku, ul. Pułtuska 35 (07 lub 08.12.11r. w godzinach 15.00- 20.00) Złożone prace stają się własnością Ośrodka Kultury w Serocku.

1. Przedszkole
2. Szko³a podstawowa, kl. I-III
- Temat pracy - ³añcuch choinkowy
- Technika dowolna
- Forma przestrzenna (trójwymiarowa), minimum 2 metry d³ugooeci
II. Tematy prac dla poszczególnych kategorii
- Temat pracy - Miko³aj
- Technika dowolna
- Forma przestrzenna (trójwymiarowa), minimum 25 cm do 35 cm wysokooeci
- Ze wzglêdu na póŸniejsze wystawienie - praca musi byæ wykonana w taki sposób
by sta³a samodzielnie
- Temat pracy - Szopka Bo¿onarodzeniowa
- Technika dowolna
- Forma przestrzenna (trójwymiarowa),minimum 25 cm do 35 cm wysokooeci
- Ze wzglêdu na póŸniejsze wystawienie - praca musi byæ wykonana w taki sposób
by sta³a samodzielnie
- Temat pracy - 3 kartki oewi¹teczne A5
- Technika dowolna
- Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie 3 ró¿ne kartki oewi¹teczne
wykonane t¹ sam¹ lub ró¿na technik¹.
- Pomys³owooeæ i oryginalnooeæ ujêcia tematu
- Zgodnooeæ pracy z tematyk¹ (nawi¹zanie do tradycji oewi¹tecznej)
- Estetyka pracy, starannooeæ wykonania
- Samodzielnooeæ wykonania w tym tak¿e nie u¿ywanie gotowych elementów
- Wra¿enie artystyczne
Najlepsze prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie w ratuszu miejskim.
4.
3. Szko³a podstawowa, kl. IV-VI
4. Gimnazjum, szko³a oerednia
1. Kryteria Oceny
2.Oceny prac dokona jury powo³ane przez Ooerodek Kultury w Serocku.
3. Wyniki konkursu uka¿¹ siê na stronie internetowej Ooerodka Kultury w Serocku
laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie.
Pocztówka (14,8 cm x 21cm) musi byæ oprawiona
w passepartout (szerokooeæ ramki 0,5 cm z ka¿dej ze

Nagrody:
Wrêczenie nagród odbêdzie siê w dniu 18.12.2011r.
podczas XVI Spotkania Wigilijnego na rynku w Serocku

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez cb656. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz