Zakończony

Konkurs na projekt plakatu z okazji jubileuszu 90 - lecia muzealnictwa w Słupsku

Opis konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych szkół artystycznych.
Uczestnicy przygotowują projekty plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie dwuwymiarowym nie mniejszym jak A3 i nie większym jak B1.
Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do przygotowanych projektów plakatów obejmujących prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z nich oraz do rozporządzania nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) i do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie - z naniesionym logo Organizatora i jego danymi adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych.

Nagrody

1 nagroda w wysokości 2500 zł brutto oraz 10 wydrukowanych plakatów.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: swibek

Podobne konkursy

Brak komentarzy.