Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Przedmiot z Twojego domu"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 06.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis castorama.pl.
Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi zostać fanem Likepage poprzez kliknięcie "lubię to" w portalu Facebook a następnie przesłać za pomocą aplikacji umieszczonej na Likepage zdjęcia przedmiotu ze swojego domu, który "najwięcej o Tobie mówi" (lub też aranżacji przedmiotów), zwanego dalej "Zdjęciem", wraz z opisem uzasadniającym wybór - zwane dalej "Zgłoszeniem konkursowym". Wysłanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.


W terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe, które może zawierać tylko jedno Zdjęcie. W przypadku przesłania większej liczby Zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę pierwsze przesłane Zgłoszenie.
3. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia 06.12.2012 r. do godz. 15.00.

Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. Organizator powoła komisję Konkursu, zwaną dalej "Komisją", która będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu i dokona rozstrzygnięcia Konkursu. Komisja składać się będzie z 3 (trzech) Przedstawicieli Organizatora.
2. Spośród 200 Zgłoszeń z największą ilością głosów, oddanych zgodnie z ust. 3 poniżej, Komisja wybierze :
- jedno Zgłoszenie konkursowe, któremu przyzna nagrodę główną (§4 ust. 1 pkt. a)
- 2 Zgłoszenia konkursowe, którym przyzna nagrody na zajęcie II i III miejsca (§4 ust. 1 pkt. b)
- 50 Zgłoszeń konkursowych, którym przyzna nagrody dodatkowe (§4 ust. 1 pkt c)
Zwycięskie Zgłoszenia konkursowe zostaną wybrane przez jury wg następujących kryteriów: w pierwszej kolejności zgodność Zgłoszenia z tematem Konkursu i kolejno: wartość artystyczna, twórcza i kreatywna zgłoszenia jak i przedstawiony opis do Zgłoszenia konkursowego.


Nagrody:
Nagrody w Konkursie:
a) Nagroda główna w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) brutto na zakupy w sieci sklepów Castorama oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie podatku w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od wartości nagrody.
5
b) Nagrody za II i III miejsce w postaci karty podarunkowej o wartości 500 zł. (słownie: pięćset złotych) brutto każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie podatku w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od wartości nagrody.
c) Nagrody dodatkowe w postaci 50 (słownie: pięćdziesięciu) kart podarunkowych o wartości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie podatku w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od wartości nagrody.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez ciepalka. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: ciepalka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz