Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Przedświąteczny"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 10.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis feriogaj.com.
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia.
b) nie jest pracownikiem i właścicielem sklepów, punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie FG oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego FG oraz członkowie ich rodzin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
c) Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 1.b. Regulaminu, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
e) jest mieszkańcem województwa dolnośląskiego.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które spełnią łącznie wymienione poniżej warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) w dniach 23. listopada - 10. grudnia 2012 r. dokonają zakupów w FG, za łączną kwotę w wysokości co najmniej 50 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) na jednym paragonie oraz zachowają dowód tych zakupów.
b) wypełnią kompletnie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej FG - www.feriogaj.com ,
c) wykonają zadanie konkursowe (odpowiedziały na pytanie: Co sprawia Ci największą radość w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia?),d) do 10. grudnia b.r. prześlą kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wykonanym zadaniem na
adres konkurs@feriogaj.com .

Nagrody:
Nagrodą w konkursie jest 1 skuter marki ZIPP NEKEN.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez barbara1910. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: barbara1910 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz