Brak daty

Konkurs "Reaktor Opinii"

Opis konkursu

Konkurs prowadzony jest od dnia 9 marca 2015 przez czas nieoznaczony. Organizator wyznaczy termin zakończenia Konkursu z zachowaniem co najmniej 30 dni poprzedzających jego nastąpienie. Dzień zakończenia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w Panelu. W ramach Konkursu wydzielone są dwa poziomy konkursowe; tj. trwający nieprzerwanie poziom zwany „Konkursem ogólnym” oraz organizowane w jego ramach ograniczone czasowo edycje Konkursu dalej zwane „Edycjami”. O terminie rozpoczęcia i zakończenia Edycji Organizator każdorazowo informuje w Panelu.
Udział w Konkursie polega na wypełnianiu przez Uczestników jak największej liczby Ankiet w ciągu okresu trwania Konkursu oraz zbieraniu punktów przyznawanych na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania Ankiet, a także udzielania przemyślanych, rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania umieszczone w Ankietach.

Punkty w Konkursie przyznawane są Uczestnikowi na dwóch poziomach Konkursu: a) W ramach Konkursu ogólnego na zasadach określonych w ust. 2- 5 poniżej - Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za każde należyte w rozumieniu ust. 3 poniżej wypełnienie Ankiety; b) W ramach Edycji Konkursu na zasadach określonych w ust. 6 - 10 poniżej - Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za aktywność według wzoru określonego w ust. 6 poniżej. 2. W ramach Konkursu ogólnego Organizator przyznaje Uczestnikowi każdorazowo deklarowaną w Zaproszeniu ilość punktów. Organizator przyznaje Uczestnikowi również dodatkowe punkty za udostępnienie dodatkowych informacji lub danych Uczestnika o których mowa w pkt. V ust. 4. Regulaminu, jeżeli jest to wyraźnie wskazane w Zaproszeniu.

Nagrody

Nagrodami w każdej Edycji Konkursu, są dodatkowe punkty przyznawane Uczestnikom:
  • dla Zwycięzcy pierwszego miejsca - 1000 punktów,
  • dla Zwycięzcy drugiego miejsca - 600 punktów,
  • dla Zwycięzcy trzeciego miejsca - 500 punktów;
  • dla pozostałych siedmiu Zwycięzców - po 200 punktów.
W ramach Konkursu ogólnego, z chwilą zgromadzenia co najmniej 500 punktów, Uczestnik otrzymuje prawo do udziału w badaniu obejmującym test wiedzy. Test wiedzy obejmować każdorazowo będzie trzy pytania. Prawidłowa odpowiedź na co najmniej jedno z nich, uprawnia Uczestnika do otrzymania nagrody pieniężnej. Wysokość nagrody pieniężnej zależy od zgromadzonej liczby punktów przez danego Uczestnika, i oblicza się ją przyjmując że 1 punkt ma wartość 10 groszy. Organizator wypłaca nagrodę pieniężną w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia wypłaty w oparciu o wskazane tam dane.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.