Do zakończenia 70 dni

Loteria "iMOW® - IDEALNY TRAWNIK!"

Opis konkursu

Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (tj. od dnia 01.03.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.)
  • dokonać płatności za zakup promocyjny
  • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii do zakończenia trwania loterii. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt 11.8 regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),
  • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii zgodnie z postanowieniami pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 11.12 regulaminu (tj. od godziny 00:00:00 dnia 01.03.2024 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.06.2024 r.).
Losowania laureatów nagród miesięcznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10
regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:
  • losowanie nr 1) w dniu 04.04.2024 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.03.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2024 r.,
  • losowanie nr 2) w dniu 09.05.2024 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.04.2024 r.,
  • losowanie nr 3) w dniu 06.06.2024 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2024 r.
  • losowanie nr 4) w dniu 04.07.2024 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2024 r

Nagrody

robot koszący iMOW® 5 EVO oraz zestaw instalacyjny iMOW® 3 BIO o łącznej wartości 12.998,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: babariba
blanca
05.04.2024 09:17:55
0 0
cb656
04.03.2024 15:15:37

Każda osoba, która chce wziąć udział w loterii, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, musi spełnić łącznie następujące warunki...

TAAA... Czy to nie jest zapętlenie jakieś stylistyczne?! emotka emotka emotka

0 0