Zakończony

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków "Zaprojektuj odblask"

Opis konkursu

Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 r. i trwa do 31 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, zwanego dalej pracą konkursową, który będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każde przedszkole działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), które zgłosi do Konkursu pracę konkursową w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe indywidualne lub grupowe (wykonane przez 1 do 5 dzieci). Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe.
Trzy etapy: lokalny, wojewódzki, centralny. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: katarzyna.krakowiak@policja.gov.pl lub agata.krysiak@policja.gov.pl

Nagrody

a) 1 nagroda główna
b) 3 wyróżnienia
Organizator ma prawo do zmiany liczby przyznawanych wyróżnień. Nagrodę główną Uczestnik odbiera osobiście.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.