Zakończony

Konkurs "Strażnik ochrony przyrody"

Opis konkursu

Zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w konkursie ekologicznym „Strażnik ochrony przyrody” organizowanym przez Dział Instruktażu i Promocji Zagłębiowskiej Mediateki. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu eko pacynki w postaci Strażnika Ochrony Przyrody. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski. Pracę wraz z kartą zgłoszenia można przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 w terminie 1-29 marca 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 kwietnia 2024 r.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu strażnika ochrony przyrody, tj. eko pacynki czyli rodzaju lalki nakładanej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami animatora.
Technika wykonania: dowolna.
Forma pracy: przestrzenna.
Prace można: przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Strażnik ochrony przyrody” do dnia 29 marca 2024 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 29 marca 2024 r.
Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa szkoły lub przedszkola (jeżeli uczestnik do nich uczęszcza) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia

Nagrody

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia 2 kategoriach wiekowych: 6-10 lat; 11-15 lat.
Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
Nagrody w konkursie będą rzeczowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: deva

Podobne konkursy

Brak komentarzy.