Zakończony

Konkurs "W ogrodzie Marii Pileckiej"

Opis konkursu

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w formie artystycznej zielnika zawierającego od 20 do 30 gatunków roślin, w tym przynajmniej połowa roślin rosnących w okresie dwudziestolecia międzywojennego w ogrodzie
Marii Pileckiej (z d. Ostrowskiej) w Ostrowi Mazowieckiej (lista roślin zogrodu Marii znajduje się w Załączniku 1 do regulaminu).
Uczestnikami konkursu mogą być zespoły rodzinne składające się minimum z dwóch osób, w tym przynajmniej jedna z nich nie może mieć
ukończonych 18 lat.
  1. Każdy gatunek musi być opisany nazwą polską i łacińską, miejscem zbioru; dodatkowym walorem będą informacje związane z kontekstem kulturowym bądź historycznym rośliny (np. historia sprowadzenia do Polski, występowanie w tekstach kultury, jak wiersz, powieść, piosenka, czy występowanie w symbolice, np. odznaczeniach czy herbie miasta).
  2. Zielnik powinien mieć maksymalny format A4, a jego strony powinny być trwale połączone. Powinien zawierać stronę tytułową, na której będą znajdowały się imiona i nazwiska wszystkich autorów zielnika oraz ich rola w realizacji zadania konkursowego.
  3. Sposób mocowania roślin do kart jest dowolny.
  4. Stopień przesuszenia użytych roślin musi gwarantować ich przechowywanie w stanie suchym (nieuwodnione).
  5. W zielniku mogą znaleźć się tylko gatunki roślin nieobjęte ochroną prawną.
  6. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, wykonane samodzielnie i spełniające przesłankę
    oryginalności (niepowtarzalności).
Prace mogą zostać dostarczone do Muzeum osobiście lub przesłane pocztą/kurierem na adres:
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
ul. Warszawska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka

Nagrody

Laureaci 1 miejsca otrzymają aparat Instax oraz upominki promocyjne Muzeum.
Laureaci 2 i 3 miejsca otrzymają zestaw profesjonalnych artykułów plastycznych oraz upominki promocyjne Muzeum.
Wyróżnieni otrzymają upominki promocyjne Muzeum.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: sarenka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.